توسعه راهکارهای اینترنت اشیاء، کلان‌داده و بلاک‌چین در شهرهای پایدار هوشمند

Price: 100 $

ساختار دوره آموزشی


شهرهای هوشمند پایدار به منظور پشتیبانی از توسعه پایدار در دستور کار دولت‌ها قرار دارند. این دوره آموزشی در نظر دارد تا مفاهیم و ارکان اینترنت اشیاء را با همکاری اتحادیه جهانی ارتباطات در حوزه شهر پایدار هوشمند به شرکت‌کنندگان آموزش دهد

Have any Questions?

Registration

Start Date : 16 February 2021
End Date : 25 February 2021

Event dates

Start Date : 26 April 2021
End Date : 07 May 2021

Location

Iran

تهران

Tutores

IoTAcademy Instructors

Training Type

Online Training on ITU Academy Platform

LANGUAGES

Persian

Event Organizer

ITU

Event Contact

Description


ساختار دوره آموزشی


شهرهای هوشمند پایدار به منظور پشتیبانی از توسعه پایدار در دستور کار دولت‌ها قرار دارند. این دوره آموزشی در نظر دارد تا مفاهیم و ارکان اینترنت اشیاء را با همکاری اتحادیه جهانی ارتباطات در حوزه شهر پایدار هوشمند به شرکت‌کنندگان آموزش دهد. شرکت‌کنندگان ضمن یادگیری مفاهیم، اهداف، چارچوب‌ها، جنبه‌های حائز اهمیت این موضوع و شاخص‌های کلیدی اینترنت اشیاء و فناوری‌های مرتبط، خدماتی مانند کلان‌داده و بلاک‌چین را فرا گرفته و با نمونه‌های اجرا شده شهرهای پایدار هوشمند در سراسر جهان آشنا شدند.
دستاوردهای کلی دوره


در پایان این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان قادر هستند:


·         مفاهیم، ارکان و ترندهای مختلف اینترنت اشیاء و بازارهای عمودی مختلف آن مرتبط با شهرهای هوشمند را تشخیص دهند؛
·         مفاهیم، اهداف و چارچوب‌های مرتبط با شهر پایدار هوشمند، شامل جنبه های کلیدی KPI های مورد نیاز برای توسعه شهرهای پایدار هوشمند را درک کنند؛
·         بازارهای عمودی اینترنت اشیاء از قبیل انرژی هوشمند، حمل و نقل هوشمند، خانه هوشمند، آبرسانی هوشمند، بانکداری هوشمند، و سلامت هوشمند برای شهرهای پایدار هوشمند را تشخیص دهند؛
·         راهکارهای کلان‌داده و استراتژی‌های مرتبط با داده‌‌ها نظیر داده‌های باز و سرویس‌های مختلف آنالیز داده برای شهرهای پایدار هوشمند را به‌کار ببرند؛
·         با مطالعات موردی مختلفی در حوزه استفاده از فناوری‌های نوظهور در شهرهای پایدار هوشمند آشنا شوند.

Related documentation and links

Review


Comments

Leave a Review