• آکادمی اینترنت اشیاء
    مرجع تخصصی و بین‌المللی اینترنت اشیاء

درباره آکادمی اینترنت اشیاء

آکادمی اینترنت اشیاء با هدف فرهنگ‌سازی دانش اینترنت اشیاء و ایجاد بستر تخصصی آموزشی در زمینه اینترنت اشیاء فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است. با توجه به اهمیت فراوان اینترنت اشیاء و فراگیر شدن آن در دنیا، نیاز به بستری تخصصی جهت آموزش و توانمندسازی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء احساس می‌شود. آکادمی اینترنت اشیاء با بهره‌گیری از توان متخصصین و نخبگان جوان کشور در راستای ایجاد این بستر تخصصی آموزشی گام برداشت. با بررسی متدهای نوین آموزشی در کشورهای پیشرفته، برای اولین بار کارگاه‌هایی متفاوت و کوتاه مدت را طراحی و اجرا کرد. هدف از این کارگاه‌های کوتاه مدت انتقال تمامی مطالب کاربردی در کمترین زمان ممکن و افزایش توانایی اتکا به خود جهت ادامه‌ی راه و یادگیری بیشتر است. آکادمی اینترنت اشیاء همچنین با رصد تمامی فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه‌ی اینترنت اشیاء، نیازهای فنی و توانمندی‌های مورد نیاز جهت فعالیت در این حوزه در دنیا و همچنین ایران را بررسی نموده و سرفصل‌هایی در راستای ایجاد و ارتقاء این توانمندی‌های فنی جهت آموزش در کارگاه‌ها طراحی کرده است. تمامی تکنولوژی‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تمامی شرکت‌های بزرگ بررسی شده و پرکاربردترین و بهترین آن‌ها جهت آموزش در کارگاه انتخاب شدند. اکنون آکادمی اینترنت اشیاء با داشتن تجربه‌ی کار عملی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء و تجربه‌ی برگزاری تعداد زیادی کارگاه‌های کوتاه مدت از سال ۱۳۹۴، پیشرو آموزش اینترنت اشیاء در کشور است.

نقشه راه آکادمی اینترنت اشیاء

آکادمی اینترنت اشیاء با هدف فرهنگ‌سازی دانش اینترنت اشیاء و ایجاد بستر تخصصی آموزشی در زمینه اینترنت اشیاء فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است. با توجه به اهمیت فراوان اینترنت اشیاء و فراگیر شدن آن در دنیا، نیاز به بستری تخصصی جهت آموزش و توانمندسازی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء احساس می‌شود. آکادمی اینترنت اشیاء با بهره‌گیری از توان متخصصین و نخبگان جوان کشور در راستای ایجاد این بستر تخصصی آموزشی گام برداشت. با بررسی متدهای نوین آموزشی در کشورهای پیشرفته، برای اولین بار کارگاه‌هایی متفاوت و کوتاه مدت را طراحی و اجرا کرد. هدف از این کارگاه‌های کوتاه مدت انتقال تمامی مطالب کاربردی در کمترین زمان ممکن و افزایش توانایی اتکا به خود جهت ادامه‌ی راه و یادگیری بیشتر است. آکادمی اینترنت اشیاء همچنین با رصد تمامی فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه‌ی اینترنت اشیاء، نیازهای فنی و توانمندی‌های مورد نیاز جهت فعالیت در این حوزه در دنیا و همچنین ایران را بررسی نموده و سرفصل‌هایی در راستای ایجاد و ارتقاء این توانمندی‌های فنی جهت آموزش در کارگاه‌ها طراحی کرده است. تمامی تکنولوژی‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تمامی شرکت‌های بزرگ بررسی شده و پرکاربردترین و بهترین آن‌ها جهت آموزش در کارگاه انتخاب شدند. اکنون آکادمی اینترنت اشیاء با داشتن تجربه‌ی کار عملی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء و تجربه‌ی برگزاری تعداد زیادی کارگاه‌های کوتاه مدت از سال ۱۳۹۴، پیشرو آموزش اینترنت اشیاء در کشور است.

آکادمی اینترنت اشیاء همچنین با رصد تمامی فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه‌ی اینترنت اشیاء، نیازهای فنی و توانمندی‌های مورد نیاز جهت فعالیت در این حوزه در دنیا و همچنین ایران را بررسی نموده و سرفصل‌هایی در راستای ایجاد و ارتقاء این توانمندی‌های فنی جهت آموزش در کارگاه‌ها طراحی کرده است. تمامی تکنولوژی‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تمامی شرکت‌های بزرگ بررسی شده و پرکاربردترین و بهترین آن‌ها جهت آموزش در کارگاه انتخاب شدند. اکنون آکادمی اینترنت اشیاء با داشتن تجربه‌ی کار عملی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء و تجربه‌ی برگزاری تعداد زیادی کارگاه‌های کوتاه مدت از سال ۱۳۹۴، پیشرو آموزش اینترنت اشیاء در کشور است.

نقشه راه آکادمی اینترنت اشیاء

آکادمی اینترنت اشیاء با هدف فرهنگ‌سازی دانش اینترنت اشیاء و ایجاد بستر تخصصی آموزشی در زمینه اینترنت اشیاء فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۹۴ آغاز کرده است. با توجه به اهمیت فراوان اینترنت اشیاء و فراگیر شدن آن در دنیا، نیاز به بستری تخصصی جهت آموزش و توانمندسازی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء احساس می‌شود. آکادمی اینترنت اشیاء با بهره‌گیری از توان متخصصین و نخبگان جوان کشور در راستای ایجاد این بستر تخصصی آموزشی گام برداشت. با بررسی متدهای نوین آموزشی در کشورهای پیشرفته، برای اولین بار کارگاه‌هایی متفاوت و کوتاه مدت را طراحی و اجرا کرد. هدف از این کارگاه‌های کوتاه مدت انتقال تمامی مطالب کاربردی در کمترین زمان ممکن و افزایش توانایی اتکا به خود جهت ادامه‌ی راه و یادگیری بیشتر است. آکادمی اینترنت اشیاء همچنین با رصد تمامی فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه‌ی اینترنت اشیاء، نیازهای فنی و توانمندی‌های مورد نیاز جهت فعالیت در این حوزه در دنیا و همچنین ایران را بررسی نموده و سرفصل‌هایی در راستای ایجاد و ارتقاء این توانمندی‌های فنی جهت آموزش در کارگاه‌ها طراحی کرده است. تمامی تکنولوژی‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تمامی شرکت‌های بزرگ بررسی شده و پرکاربردترین و بهترین آن‌ها جهت آموزش در کارگاه انتخاب شدند. اکنون آکادمی اینترنت اشیاء با داشتن تجربه‌ی کار عملی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء و تجربه‌ی برگزاری تعداد زیادی کارگاه‌های کوتاه مدت از سال ۱۳۹۴، پیشرو آموزش اینترنت اشیاء در کشور است.

آکادمی اینترنت اشیاء همچنین با رصد تمامی فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ در حوزه‌ی اینترنت اشیاء، نیازهای فنی و توانمندی‌های مورد نیاز جهت فعالیت در این حوزه در دنیا و همچنین ایران را بررسی نموده و سرفصل‌هایی در راستای ایجاد و ارتقاء این توانمندی‌های فنی جهت آموزش در کارگاه‌ها طراحی کرده است. تمامی تکنولوژی‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تمامی شرکت‌های بزرگ بررسی شده و پرکاربردترین و بهترین آن‌ها جهت آموزش در کارگاه انتخاب شدند. اکنون آکادمی اینترنت اشیاء با داشتن تجربه‌ی کار عملی در حوزه‌ی اینترنت اشیاء و تجربه‌ی برگزاری تعداد زیادی کارگاه‌های کوتاه مدت از سال ۱۳۹۴، پیشرو آموزش اینترنت اشیاء در کشور است.

‌خدمات آکادمی اینترنت اشیاء

افزایش آگاهی شهروندان

آکادمی اینترنت اشیاء با برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت محور به توانمندسازی نیروی انسانی سازمان‌ها و افراد علاقمند به این حوزه می‌پردازد.

توانمندسازی سازمانهای HR

سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع برای تولید محصولات و خدمات جدید مبتنی بر اینترنت اشیاء به نیروی انسانی توانمند نیاز دارند. آکادمی اینترنت اشیا از طریق برنامه‌های آموزش مبتنی بر مهارت، نیروی انسانی مجموعه های نوآورانه را از نظر دانش فنی توانمند می‌سازد. شرکت‌کنندگان با شرکت در رویدادهای آموزشی این شرکت از نظر علمی و عملی توانمند می‌شوند.

خدمات مشاوره و شهر هوشمند

آکادمی اینترنت اشیا با حضور فعال و موثر در مجامع بین‌المللی، از تجربه و تخصص لازم برای ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای به سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، و صنایع در کشور و در سطح بین‌المللی برخوردار است.

آزمایشگاه اینترنت اشیاء وشهرهوشمند

آکادمی اینترنت اشیاء با توجه به تجربه تعاملات بین‌المللی و به عنوان یکی از بازیگران اصلی در زمینه ارتقا و آموزش اینترنت اشیاء در سطح بین المللی، متناسب با نیاز امکانات مختلف آزمایشگاهی را طراحی و اجرا می‌نماید.

تحقیق وتوسعه

آکادمی اینترنت اشیاء توجه و تمرکز ویژه‌ای بر روی تحقیق و توسعه جهت اجرای پروژه های نرم‌افزاری و سخت افزاری و توسعه پروژه‌های خود دارد.

همکاری با شتابدهنده های تجاری

در یک دوره 3 ماهه، خدمات آموزشی مختلف و دوره‌های تخصصی اینترنت اشیاء توسط آکادمی اینترنت اشیاء و شرکت‌های همکار به شرکت کنندگان داده می شود، که خروجی این دوره‌ها ارائه محصول و حضور در بازارکار می‌باشد.

‌خدمات شرکت دانش‌مان اینترنت اشیاء

آکادمی اینترنت اشیاء با برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت محور به توانمندسازی نیروی انسانی سازمان‌ها و افراد علاقمند به این حوزه می‌پردازد.

سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع برای تولید محصولات و خدمات جدید مبتنی بر اینترنت اشیاء به نیروی انسانی توانمند نیاز دارند. آکادمی اینترنت اشیا از طریق برنامه‌های آموزش مبتنی بر مهارت، نیروی انسانی مجموعه های نوآورانه را از نظر دانش فنی توانمند می‌سازد. شرکت‌کنندگان با شرکت در رویدادهای آموزشی این شرکت از نظر علمی و عملی توانمند می‌شوند.

آکادمی اینترنت اشیا با حضور فعال و موثر در مجامع بین‌المللی، از تجربه و تخصص لازم برای ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای به سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، و صنایع در کشور و در سطح بین‌المللی برخوردار است.

آکادمی اینترنت اشیاء با توجه به تجربه تعاملات بین‌المللی و به عنوان یکی از بازیگران اصلی در زمینه ارتقا و آموزش اینترنت اشیاء در سطح بین المللی، متناسب با نیاز امکانات مختلف آزمایشگاهی را طراحی و اجرا می‌نماید.

تحقیق وتوسعه

آکادمی اینترنت اشیاء توجه و تمرکز ویژه‌ای بر روی تحقیق و توسعه جهت اجرای پروژه های نرم‌افزاری و سخت افزاری و توسعه پروژه‌های خود دارد.

در یک دوره 3 ماهه، خدمات آموزشی مختلف و دوره‌های تخصصی اینترنت اشیاء توسط آکادمی اینترنت اشیاء و شرکت‌های همکار به شرکت کنندگان داده می شود، که خروجی این دوره‌ها ارائه محصول و حضور در بازارکار می‌باشد.

0
0
0
0

IoT Academy Events

IoT Academy holds IoT and related technologies (AI, Big Data, Blockchain & Cloud) events such as training courses, workshops, seminars, conferences, meetups and summer schools in national and international levels. IoT Academy courses covers whole areas of IoT includes Embedded System, Network, IoT Platform, Applications & Services, IoT Security, Business Development and Entrepreneurship. IoT is enabler of Smart City, Industry 4.0 and Digital Transformations. So, IoT Academy provides special training courses in these fields, also.

همکاران دانش‌مان اینترنت اشیاء